Tekijä: Janne

  • Lammas­aita­talkoot Suvannossa 9.–11. 6.

    Lammas­aita­talkoot Suvannossa 9.–11. 6.

    Suvannon kylässä ennal­lis­tetaan tänä kesänä valta­kunnallisesti merkit­tävän kulttuuri­ympäristön perinne­biotooppeja talkoo­voimin. Ahke­rimmat talkoo­laiset tulevat Keto­karitsan lammas­tilalta Oinaan kylästä ja ovat lupau­tuneet hommiin koko kesäksi. Me muut kokoon­numme Lapin vihreän viikon perjan­taina 9. kesäkuuta valmis­te­lemaan tuli­joille kaksi avaraa aitausta, molemmat hyvin näkyville paikoille Suvannon alati pensit­tyvää kulttuuri­maisemaa. Omat hanskat ja juoma­pullot mukaan. Talkoo­eväät tarjotaan! Tapah­tuman järjes­tävät Suvannon…

  • Sini­pulssin retki Mylly­tu­valle

    Sini­pulssin retki Mylly­tu­valle

    Pelkosen­niemellä ja Savu­koskella toimiva päivätupa Sini­pulssi järjestää kaikille avoimen, ilmaisen retken Suvantoon maanan­taina 29. touko­kuuta. Ohjel­massa Keino-ojan mylly­kentällä on makkaran­paistoa, ulkoilua ja mukavaa yhdessäoloa. Retkellä vierailee myös kunnan liikunta­neuvoja Mika Koivisto. Kyyti kirkon­mäeltä lähtee kello 11.