Kirjal­lisuus

Kylä pohjoi­sessa: Suvannon kylän kult­tuu­riym­pä­ris­tö­sel­vitys ja maise­ma­suun­ni­telma

Diplo­mi­työssä pereh­dytään kylän histo­riaan, luontoon ja elin­kei­noihin. Nyky­ti­lan­teeseen on pureu­duttu laajan maisema-analyysin kautta, joka selvittää muut­tu­nutta maisemaa ja luo pohjan työssä esitel­tä­välle maise­ma­suun­ni­tel­malle.

 • Tekijä: Tuure Kinnunen
 • Vuosi: 2023
 • Julkaisija: Oulun yliopisto

Isojen pirttien kylät – Pelkosen­niemen kult­tuu­riym­pä­ris­tö­oh­jelma

Pelkosen­niemen kunnan kult­tuu­riym­pä­ris­töjen historia ja nyky­ti­lanteen kartoitus. Kirjassa kerrotaan erikseen myös kylien asutus- ja raken­nus­his­to­riasta sekä kuvataan kulttuuri- ja raken­nus­his­torian kannalta keskei­simmät kohteet. Suvannon kylästä on kirjassa on 10 tilaa raken­nuk­sineen.

 • Tekijät: Tiina Elo, Sirkka-Liisa Seppälä
 • Vuosi: 2013
 • Julkaisija: Ympä­ris­tö­mi­nis­teriö

Suvannon kylä: korjaus­ko­keilun seuranta 1985–89

Suvannon kylässä ympä­ris­tö­mi­nis­teriön rahal­li­sella avus­tuk­sella ja Museo­vi­raston ohjauk­sessa tehtyjen raken­nusten korjausten doku­men­tointi- ja seuran­ta­ra­portti, jossa korjaus­töissä käytetyt korjaus­me­ne­telmät ja -mate­ri­aalit on kuvattu hyvin.

 • Tekijät: Antti Pihkala, Helena Hirvi­niemi, Esko Männikkö, Lauri Yli-Tepsa
 • Vuosi: 1990
 • Julkaisija: Ympä­ris­tö­mi­nis­teriö

Suvannon kylä

Suvannon kylän ja kylä­läisten historiaa sekä kansa­tie­teel­li­seltä että raken­nus­pe­rinteen kannalta.

 • Tekijät: Antti Pihkala, Anna-Liisa Sippola, Lauri Yli-Tepsa
 • Vuosi: 1986
 • Julkaisija: Pohjoinen

Suvanto: Raken­nus­his­toria, korjaus­oh­jelma ja kyläym­pä­ris­tö­suun­ni­telma

Arkki­teh­tuurin pro gradu- tutkielma, jossa pereh­dytään perus­teel­li­sesti Suvannon kylän raken­nus­his­to­riaan. Mallie­si­merkkejä kylän raken­nusten korjaus­suun­ni­tel­mista sekä kyläym­pä­ris­tö­suun­ni­telma. Tämä työ on toiminut lähtö­kohtana Suvannon raken­nusten korjauk­sille.

 • Tekijä: Antti Pihkala
 • Vuosi: 1986
 • Julkaisija: Oulun yliopisto

Komppania pienoi­syh­teis­kuntana

Sosio­lo­gisen tutki­muksen luku VII (Hieta­su­vanto) kertoo elämästä Suvannossa vuonna 1946.

 • Tekijät: Knut Pipping
 • Vuosi: 1978
 • Julkaisija: Otava

Antti Aho: Suvanto: Samoilua ja kalas­telua etelästä pohjoiseen (Hipputeos 2006)

Samuli Onnela: Suur-Sodan­kylän historia. 2, Suur­pitäjä saame­laisten ja suoma­laisten maana vuosina 1747–1916 (Sodan­kylän kunta 2006)

Markku Kujala (toim.): Pelko­sen­nie­me­läiset isänmaan puolus­tajina: Pelkosen­niemen taistelu, muistoja sota­vuo­silta, vete­raa­ni­mat­rikkeli (Pelkosen­niemen kunta 2000)

Kari Talla­vaara: Kaira­vuo­pio­laiset: 300 vuotta Kairalan kylä­his­toriaa (omakus­tanne 2000)

Aimo Kehusmaa, Samuli Onnela: Suur-Sodan­kylän historia. 1 (Sodan­kylän kunta 1995)

Hanna Snellman: Uitto­työväen elämää Suvannon kylässä ja Kiti­sen­joella 1920–1950-luvuilla (Lapin metsä­museo 1987: 25 vuotta; Lapin metsä­museo­yh­distys 1987)

Jorma Huusko (toim.): Lapin raken­nus­pe­rintö (Lapin läänin raken­nus­pe­rinne 1984)