Lammas­aita­talkoot Suvannossa 9.–11. 6.

Lampaita ladon varjossa

Suvannon kylässä ennal­lis­tetaan tänä kesänä valta­kunnallisesti merkit­tävän kulttuuri­ympäristön perinne­biotooppeja talkoo­voimin. Ahke­rimmat talkoo­laiset tulevat Keto­karitsan lammas­tilalta Oinaan kylästä ja ovat lupau­tuneet hommiin koko kesäksi. Me muut kokoon­numme Lapin vihreän viikon perjan­taina 9. kesäkuuta valmis­te­lemaan tuli­joille kaksi avaraa aitausta, molemmat hyvin näkyville paikoille Suvannon alati pensit­tyvää kulttuuri­maisemaa.

Omat hanskat ja juoma­pullot mukaan. Talkoo­eväät tarjotaan! Tapah­tuman järjes­tävät Suvannon kylä­yhdistys, Pelkosen­niemen kunta sekä Avoimet miljööt ja komeat kuistit ‑hanke.