Suvannon kylä­yhdistys

Suvannon kylä­yhdistys ry toimii kylä­läisten koolle kutsujana ja etujen valvojana.

Kylä­yhdistys on toiminut kylä­toi­mi­kuntana jo 1970-luvulta lähtien. Vuonna 1991 se rekis­te­röitiin ja se sai nimekseen Suvannon kylä­yhdistys ry. Yhdis­tyksen jäseniksi pääsevät kaikki nykyiset ja entiset suvan­to­laiset ja heidän jälke­läi­sensä sekä Suvannon lähia­lueen ympä­ri­vuo­tiset asukkaat ja mökki­läiset. Kyläyh­dis­tykseen kuuluukin suurin osa kylä­läi­sistä ja kylän lähiym­pä­ristön asuk­kaista.

Kylä­yhdistys tekee aloit­teita ja antaa lausuntoja kylä­läisiä koske­vissa yhtei­sissä asioissa. Suvantoon tulevat tiet ovat olleet useina vuosina yhdis­tyksen huolen aiheina, samoin Kitisen joki­mai­semaan ja ympä­ris­tön­hoitoon liittyvät asiat. 

Suvannon kylä­yhdistys hoitaa ja vuokraa edelleen myös Keino-ojan Mylly­kentällä sijait­sevaa Pelkosen­niemen kunnan omistamaa Mylly­tupaa. Kylä­läiset talkoi­levat mylly­alueen siis­ti­mi­seksi ja polt­to­puiden hank­ki­mi­seksi Mylly­tu­valle. Kokouksia pidetään sään­tö­mää­räisten kokousten lisäksi tarpeen tullen.

Kylä­yhdistys toimii myös kylän perinteen kerääjänä ja vaalijana. Sillä on oma digi­taa­linen kuva-arkisto, johon on taltioitu lähes 600 valokuvaa eri ajoilta. Kylä­yhdistys kantaa huolta myös perin­teisten rakennus- ja korjaus­me­ne­telmien osaamisen siir­tä­mi­sestä suku­pol­velta toiselle.

Suvannon kylä­yhdistys ry pyrkii lisäämään tietoa Suvannon kylästä, sen histo­riasta ja raken­nus­pe­rin­teestä.