Lapin Tari­na­kylät

Kuusi tarinaa Suvan­nosta

Terve­tuloa kylään
Outo asukas
Lossi
Karhunpesä
Pirun renki
Lapin sodan jäljet

Lapin tari­na­kylät -hank­keessa on toteu­tettu Sodan­ky­lässä Kierin­gissä ja Vuotsossa, Pelkosen­niemellä Suvannossa ja Kaira­lassa sekä Kemi­jär­vellä Oinaan ja Jout­si­järven kylissä niiden paikal­liseen histo­riaan ja kylä­kult­tuurin pohjau­tuvia, kylä­läisten keräämiä ja valit­semia tarinoita.

Tarinat esitetään kylissä ja kylien keskei­sillä ja kylä­läi­sille merki­tyk­sel­li­sillä paikoilla. Videoiden aiheina ovat muun muassa paikal­linen arki, myytit ja kummi­tus­ta­rinat, hauskat sattu­mukset, historia sekä legendat.

Kaikkien kylien tarinat löytyvät YouTu­besta.

Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympä­ris­tö­keskus on myöntänyt hank­keelle rahoi­tuksen Euroopan maaseudun kehit­tä­misen maaseu­tu­ra­has­tosta (Manner-Suomen maaseudun kehit­tä­mis­oh­jelma 2014—2020). Lisäksi Sodan­kylän, Pelkosen­niemen kunnat sekä Kemi­järven kaupunki olivat mukana rahoit­ta­massa hanketta.

”Jos on tähtiä uuen vuojen yönä, tulee hilloja kesällä — jos usva uunna vuonna, niin on halla heinä­kuussa”